Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

ANUNŢ DE SELECŢIE ETS (experți pe termen scurt) – COORDONATORI FIRME DE EXERCIȚIU în cadrul proiectului „ÎNVAȚĂ SĂ FII ANTREPRENOR PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU” ID 151567

antet 151567

Nr. 2/22.05.2015

Colegiul Economic ”Ion Ghica” din Târgoviște în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului Învață să fii antreprenor prin Firma de exercițiu!, POSDRU/175/2.1/S/151567 anunță organizarea selecției pentru ocuparea a 20 posturi de experți pe termen scurt (ETS) – firme de exercițiu în cadrul școlilor sprijinite din județele: Prahova, Călărași, Dâmbovița, Ialomița

Proiectul Învață să fii antreprenor prin Firma de exercițiu!, POSDRU/175/2.1/S/151567 este implementat în parteneriat. Structura parteneriatului este următoarea:

 • Colegiul Tehnic din Câmpulung, Lider de parteneriat;
 • Colegiul Economic Ion Ghica Targoviște, Partener 1;
 • Colegiul Anghel Saligny Tulcea, Partener 2;
 • SC Art Seven SRL, Partener 3;
 • SC Inside Brand SRL, Partener 4;
 • SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, Partener 5.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea șanselor de ocupare pe piața forței de muncă în rândul elevilor, viitori absolvenți, prin crearea cu și pentru aceștia de contexte de învățare cât mai asemănătoare cu mediul economic real – firma de exercițiu –, stimulativ, securizant care să le faciliteze tranziția de la școală la viața activă.

Fiecare expert firme de exercițiu va avea alocate 2 Firme de exercițiu și va coordona activitățile specifice firmelor de exercițiu derulate de elevii de clasa a XI-a, în anul școlar 2014-2015 din unitățile de învățământ sprijinite la nivelul proiectului.

Alocarea posturilor pentru fiecare unitate de învățământ sprijinită este următoarea:

Nr. crt. Judet Localitate Denumire unitate de invatamant sprijinită Nr. Posturi alocate
1 Calarasi Calarasi Liceul Tehnologic Dan Mateescu 2
2 Colegiul National Barbu Stirbei 2
3 Oltenita Liceul Tehnologic Ion Ghica 1
4 Dambovita Fieni Liceul Tehnologic Aurel Rainu 2
5 Targoviste Liceul Tehnologic Nicolae Cioranescu 1
6 Liceul Tehnologic Voievodul Mircea 2
7 Ialomita Slobozia Liceul Pedagogic Matei Basarab 2
8 Liceul Tehnologic Al I Cuza 2
9 Urziceni Liceul Tehnologic Sf. Ecaterina 1
10 Prahova Ploiesti Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii V Slavescu 2
11 Liceul Tehnologic Anghel Saligny 1
12 Plopeni Colegiul Tehnic Gheorghe Lazar 2

Pentru ocuparea posturilor pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • studii superioare de lungă durată finalizate cu licență;
 • vechime în activitate la catedră de minim 5 ani;
 • cadru didactic care are în încadrarea pentru anul școlar 2014-2015 ore de predare la clasa a XI-a (din care sunt selectați elevi pentru grupul țintă) din unitatea de învățământ.

Experții firme de exercițiu vor desfășura activități de coordonare a elevilor din cadrul Firmelor de exercițiu sprijinite la nivelul proiectului.

Activitatea expertului firme de exercițiu (ETS) va consta în derularea următoarelor tipuri de activități:

 • sesiuni de lucru cu elevii, față în față, la sediul unității de învățământ, cu durata de 3 ore/ săptămână, pentru fiecare firmă de exercițiu alocată;
 • sesiuni zilnice de lucru cu elevii, derulate prin intermediul soluției informatice suport, dezvoltate în cadrul proiectului, cu durata de 2 ore cumulate/ săptămână, pentru fiecare firmă de exercițiu alocată;
 • colectarea documentelor elaborate în carul activităților specifice firmelor de exercițiu;
 • întocmirea dosarului (portofoliului) fiecărei firme de exercițiu alocate.

Numărul maxim de ore alocate activității expertului pe termen scurt FE este de 240 de ore (6 luni).

Principalele responsabilități (conform fișei de post) ale Experților firme de exercițiu implicați în derularea activităților A.1.4 Derularea activităților specifice firmelor de exercițiu și A.1.5. Organizarea de târguri regionale cu participarea firmelor de exercițiu sunt următoarele:

 • coordonează activităților derulate în cadrul firmelor de exercițiu alocate;
 • identifică interesele elevilor privind tipul de activitate oportun de desfășurat în cadrul firmelor de exercițiu alocate;
 • aplică materialele curriculare auxiliare (suporturi de curs) privind firmele de exercițiu, în activitatea cu elevii;
 • promovează conceptele și aspectele metodologice referitoare la firmele de exercițiu, în vederea stimulării participării elevilor la acest tip de activitate;
 • aplică conceptele și aspectele metodologice referitoare la firmele de exercițiu, la nivelul celor 2 firme de exercițiu alocate;
 • furnizează experților județeni rețea firme de exercițiu și experților regionali rețea firme de exercițiu informații necesare constituirii și funcționării rețelei firmelor de exercițiu la nivelul proiectului;
 • autoevalueză continuu activitatea firmelor de exercițiu alocate, pe baza criteriilor elaborate de experții județeni rețea firme de exercițiu și experții regionali rețea firme de exercițiu;
 • însoțește elevii din firmele de exercițiu alocate la târgurile firmelor de exercițiu organizate la nivelul proiectului;
 • aplică metodologiile de evaluare în cadrul concursurilor organizate cu ocazia târgurilor regionale ale firmelor de exercițiu și cu ocazia târgului multi-regional al firmelor de exercițiu;
 • evaluează activitatea elevilor în cadrul firmelor de exercițiu alocate;
 • aplică instrumentele de evaluare a competențelor elevilor, dobândite în cadrul activității firmelor de exercițiu;
 • constituie portofoliul firmei de exercițiu pentru cele 2 firme alocate din documentele colectate în urma activităților derulate cu elevii;
 • colaborează cu experții județeni rețea firme de exercițiu și experții regionali rețea firme de exercițiu în vederea ameliorării pe parcurs a activității proprii;
 • întocmește lunar graficul de desfășurare a activităților la nivelul firmelor de exercițiu alocate pentru luna următoare, și îl comunică expertului județean rețea firme de exercițiu alocat spre aprobare;
 • respectă graficul de desfășurare a activităților la nivelul firmelor de exercițiu alocate întocmit și aprobat de expertul județean rețea firme de exercițiu alocat;
 • întocmesc tabele nominale de prezență cu elevii participanți la fiecare activitate specifică firmelor de exercițiu;
 • gestionează portofoliul elevilor din cele 2 firme de exercițiu alocate;
 • colaborează cu expertul monitorizare activități platformă suport, expertul desktop publishing; experții grafică digitală, expertul web design, experții organizare târguri și evenimente, expertul promovare, informare și publicitate, experții grup țintă pentru derularea activităților educaționale pe platforma suport dezvoltată în cadrul proiectului și pentru realizarea pachetului pentru participarea firmelor de exercițiu alocate la târgurile firmelor de exercițiu orgnaizate la nivelul proiectului;
 • participă periodic la conferințe virtuale cu experții județeni rețea firme de exerițiu pentru planificarea activităților din perioada următoare, schimb de bune practici, clarificări etc.;
 • întocmește lunar fișă de pontaj și raport de activitate în conformitate cu prevederile AMPOSDRU.

Evaluarea dosarelor de candidatură se realizează conform următoarelor criterii:

 1. Etapa I – Criterii eliminatorii
 2. Etapa II – Criterii de selecție – Evaluarea dosarului
 3. Etapa II – Criterii de selecție – Interviu (pentru situațiile în care există mai mulți candidați, pe o singură poziție, cu punctaj identic in urma evaluării dosarului) în vederea departajării

Dosarele de candidatură vor cuprinde (în următoarea ordine):

 • Copie a cărții de identitate;
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (DESCARCĂ AICI: ID 151567 – DECLARATIE CONSIMTAMANT)
 • Scrisoare de intenție datată și semnată (va cuprinde unitatea de învățământ sprijinită pentru care se optează;
 • Adeverință de vechime în activitatea la catedră (minim 5 ani);
 • Recomandare din partea conducerii unității de învățământ sprijinite, pentru care se optează, în care să fie precizată poziția de Expert firme de exercițiu (ETS), în cadrul proiectului Învață să fii antreprenor prin Firma de exercițiu!, POSDRU/175/2.1/S/151567;
 • Adeverință care să ateste faptul că solicitantul este cadru didactic care are în încadrarea pentru anul școlar 2014-2015 ore de predare la clasa a XI-a (din care sunt selectați elevi pentru grupul țintă) din unitatea de învățământ pentru care optează;
 • Curriculum Vitae, în formatul Europass, semnat și datat pe fiecare pagină, în care se va trece postul solicitat Expert firme de exercițiu (ETS) în cadrul proiectului Învață să fii antreprenor prin Firma de exercițiu!, POSDRU/175/2.1/S/151567 și unitatea de învățământ sprijinită pentru care candidează;
 • Copie a certificatului de căsătorie sau oricărui alt document care demonstrează schimbarile de nume din documentele candidatului (dacă este cazul);
 • Copii ale actelor de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • Copie după documente care atestă activitatea specifică (relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV;
 • Copii ale certificatelor/dovezilor care atestă abilitățile de utilizare a calculatorului.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină DOAR documente relevante care să dovedească îndeplinirea criteriilor de selecție.

Dosarele de candidatură sunt transmise în format electronic (pdf – portable document format) la adresa de e-mail: colegiul.ghica@gmail.com cel târziu 28 mai 2015. Vă rugăm să transmiteți un singur document .pdf care să conțină documentele de mai sus, în ordinea specificată și care să fie denumit de maniera: nume_prenume_judetul (db, ph, il, cl)_nume scoala

Dosarele de candidatură vor fi predate Comisiei de selecție, în original, doar de către candidații care participă la Interviu și de cei care vor fi selectați.

Criterii de selecție

 1. A) Etapa I – Criterii eliminatorii
Nr. crt. Criteriu Punctaj
1 Dosarul de candidatură electronic a fost transmis în termen Admis / Respins
2 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Admis / Respins
3 Scrisoare de intenție datată și semnată (va cuprinde unitatea de învățământ sprijinită pentru care se optează) Admis / Respins
4 Studii superioare de lungă durată finalizate cu licență Admis / Respins
5 Vechime la catedră – minim 5 ani Admis / Respins
6 Recomandare din partea conducerii unității de învățământ sprijinite, pentru care se optează, în care să fie precizată poziția de Expert firme de exercițiu (ETS), în cadrul proiectului Învață să fii antreprenor prin Firma de exercițiu!, POSDRU/175/2.1/S/151567 Admis / Respins
7 Adeverință care să ateste faptul că solicitantul este cadru didactic care are în încadrarea pentru anul școlar 2014-2015 ore de predare la clasa a XI-a (din care sunt selectați elevi pentru grupul țintă) din unitatea de învățământ pentru care optează Admis / Respins
8 Abilități de utilizare a calculatorului, certificate/ dovedite Admis / Respins
 1. B) Etapa II – Criterii de selecție – evaluarea dosarului
Nr. crt Criteriu Punctaj
1 Vechimea în cariera didactică 0 puncte: 5 – 10 ani

1 punct: 10 – 15 ani

2 puncte: > 15 ani

2 Experiențe în activități de tip proiect, cu/ fără finanțare externă 0 puncte: – 0 activitati

1 punct: 1 activitate

2 puncte: minim 2 activitati

3 Experiențe relevante pentru stimularea simțului pentru inițiativă și antreprenoriat (de exemplu: organizare de tabere, excursii, târguri, activități extracurriculare, în parteneriat cu agenți economici sau cu societatea civilă etc.) 0 puncte: – 0 experiențe

1 punct: 1 experiență

2 puncte: minim 2 experiențe

4 Experiență în utilizarea de medii virtuale de colaborare 0 puncte: NU

2 puncte: DA

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

informatie

Această înregistrare a fost postată la Mai 22, 2015 de în Noutăți, POSDRU 151567 - Învață și fii antreprenor prin Firma de exercițiu, PROIECTE.
%d blogeri au apreciat asta: