Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTICIPANȚI

MOBE             Nr. 1/ 2.10.2015

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTICIPANȚI

la mobilitățile desfășurate

în cadrul proiectului ”MOBE – Mobilitățile transnaționale pentru învățare, cheia viitorului Europei, bazat pe cunoaștere”

20151RO01KA102014491

COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA din Târgoviște anunță organizarea selecției pentru:

 • 14 elevi – domcniul de calificare „Tehnician în activități economice”
 • 14 elevi – domeniul de calificare ”Tehnician în hotelărie”
 • 4 profesori însoțitori
 • 6 profesori pentru mobilități job-shadowing

Proiectul ”MOBE – Mobilitățile transnaționale pentru învățare, cheia viitorului Europei, bazat pe cunoaștere” 20151RO01KA102014491 este implementat în parteneriat.

Structura parteneriatului este următoarea:

 • Colegiul Economic Ion Ghica Targoviște, Partener 1;
 • E.P. Europrojects Granada (Mobility European Projects Granada), Spania, Partener 2;
 • ESMOVIA (Sistema Practice s.l) Valencia, Spania, Partener 3;

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de pregătire a elevilor, prin desfășurarea de activități în cadrul unei companii reale, cu rolul de a apropia viitorii absolvenți de economia reală prin oferirea acelor competențe profesionale practice care sunt cerute de angajatori.

Obiectivele specifice:

 • O1. Îmbunatatirea competentelor profesorilor din VET privind evaluarea rezultatelor invatarii si certificarea calificarilor profesionale ale elevilor/ absolventilor din Vet si utilizarea platformelor de invatare open source, de tip MOODLE si MOOC
 • O2. Intelegerea mai larga a politicilor si sistemelor de educatie si formare profesionala din tarile UE
 • O3. Cresterea capacitatii profesorilor si elevilor din Vet de a declansa schimbari ila nivelul scolii in termeni de modernizare si deschidere internationala prin consolidarea dimensiunii europene a procesului de educatie si formare profesionala
 • O4. O mai mare intelegere si capacitate de reactive la diversitatea sociala, lingvistica si culturala pentru elevii/profesorii din VET
 • O5. Dezvoltarea competentelor de utilizare a limbilor straine si cresterea motivatiei in activiatea de zi cu zi pentru elevii/ profesorii din VET in scopul cresterii increderii si stimei de sine si imbunatatirea sanselor de angajare si dezvoltare a unei cariere profesionale.
 • O6. Valorizarea si exploatarea rezultatelor invatarii profesorilor/ elevilor participant la mobilitatile VET prin recunoasterea, validarea si diseminarea acestora.

Proiectul se adresează elevilor si profesorilor din Colegiul Economic ”Ion Ghica” Targoviste:

 • 6 profesori vor participa la o mobilitate de tip job-shadowing in Valencia, Spania, pentru transfer de competente/ metode/ bune practice intre parteneri privind implementarea platformei MOODLE, ca mediu pentru elaborarea cursurilor si activitatilor de invatare la distanta si a cursurilor de tip MOOC
 • 28 elevi, clasa a XI-a, vor participa la stagii de instruire practica, in doua fluxuri, beneficiind de plasament la operatori economici pentru imbunatatirea competentelor profesionale in scopul cresterii sanselor de integrare pe piata muncii (14 elevi – domeniul ECONOMIC, calificare ”Tehnician in activitati economice”, insotiti de 2 profesori – noiembrie 2015 – Granada, Spania; 14 elevi – domeniul TURISM si ALIMENTATIE, calificarea ”Tehnician in hotelarie”, insotiti de 2 profesori – aprilie 2016, Granada, Spania, vor beneficia de stagii la Hotel Alixares si Hotel Corona de Granada)

Pentru ocuparea pozițiilor de ”profesori însoțitori„ pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • cadru didactic care are în încadrarea pentru anul școlar 2015-2016 ore de predare, in specialitate, la clasa a XI-a (din care sunt selectați elevi pentru grupul țintă) din unitatea de învățământ.
 • Competențe de comunicare in limba engleză (nivel B2)
 • Competențe de planificare, monitorizare și control

Profesorii participanți la mobilitatea de tip „Job-shadowing„ vor fi selectați dintre persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • cadru didactic cu atribuții manageriale în unitatea de învățământ sau inspectorat (inspector, director, director adjunct, șef de catedră)
 • Competențe de comunicare in limba engleză (nivel B2)
 • Competențe avansate ICT

Pentru selectarea elevilor participanți la mobilitatea pentru instruire practică se va avea în vedere indeplinirea următoarelor condiții:

 • elev în clasa a XI-a, domeniul ECONOMIC, calificare ”Tehnician in activitati economice”
 • elev în clasa a XI-a, domeniul Turism și Alimentație, calificare ”Tehnician în Hotelărie”
 • să nu fi împlinit vârsta de 18 ani la momentul plecării în mobilitate
 • competențe de comunicare în limba engleză, cel puțin nivel B2
 • cel puțin media 9.00 de absolvire a clasei a X-a (pentru domeniul ECONOMIC) și media 8.00 (pentru calificările ”Tehnician în Hotelărie”  și media 10 la purtare
 • conduită civică și morală ireproșabilă

Profesorii însoțitori vor avea următoarele responsabilități:

 • organizarea grupelor de elevi
 • intocmirea tuturor documentelor necesare pentru desfasurarea mobilitatii.
 • Vor depune eforturi pentru suplinirea familiei si mentinerea coeziunii grupului, implicandu-I in diverse activitati educative de petrecere a timpului liber
 • Vor urmari respectarea de catre participant dar si de catre organizatiile de primire a programului zilnic de formare si a conditiilor de lucru la locurile de efectuare a stagiului
 • Vor consulta fisele de prezenta si fisele de observatie intocmite de tutorii din organizatiile de primire, referitoare la: interesul manifestat de participant fata de propria lor perfectionare profesionala, participarea active si continua la activitatile incluse in programul de lucru, implicarea participantilor in rezolvarea prompta a sarcinilor de lucru, progresul inregistrat de-a lungul stagiului sau, in cazul nerespectarii regulilor stabilite anterior intre organizatia de trimitere și organizatia de primire.
 • Vor organiza intalniri de lucru saptamanale cu grupele de elevi in scopul stabilirii gradului de adaptare la noile conditii de lucru;
 • Vor intocmi un raport saptamanal in care se va consemna progresul inregistrat de elevi si in care vor fi incluse noile achizitii in domeniul imbunatatirii competentelor profesionale;
 • Vor consilia elevii in vederea realizarii jurnalului propriu, care se doreste a fi oglinda stagiului de instruire practica din perspectiva elevilor si a perceptiilor acestora.
 • Vor aplica chestionare referitoare la nivelu pregatirii de baza, cu privire la rezultatele asteptate la inceputul stagiului si la finalul acestuia.
 • Vor colabora cu responsabilii punctelor de lucru pentru evaluarea, validarea si certificarea pregatirii elevilor pe perioada stagiului de IP si pentru eliberarea documentelor de mobilitate europeana.
 • Vor monitoriza programul de lucru, desfasurarea activitatilor si dobandirea competentelor agreate prin Learning agreement.

Evaluarea dosarelor de candidatură se realizează conform următoarelor criterii:

 1. Etapa I – Criterii eliminatorii (depunerea în termen a dosarului de candidatură și existența tuturor documentelor precizate în apel
 2. Etapa II – Criterii de selecție – Evaluarea dosarului
 3. Etapa III – Criterii de selecție – Interviu (doar pentru departajarea candidaților cu punctaje egale)

Dosarul de candidatură al elevului va cuprinde:

 • Copie a cărții de identitate;
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 • Scrisoare de intenție datată și semnată
 • CV-europass (Copie după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV;
 • Recomandare din partea profesorului diriginte;
 • Adeverinta care prezinta situatia scolara pentru anul precedent și anul in curs;
 • Recomandare din partea consilierului scolii.

Dosarul de candidatură pentru profesorii însoțitori va cuprinde:

 • Copie a cărții de identitate;
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 • Scrisoare de intenție datată și semnată
 • CV-europass (Copie după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV;
 • Adeverință care prezintă calitatea de profesor la clasa a XI-a, a profilului pentru care sunt selectați elevii participanți la mobilitate;
 • Adeverință/ certificat care atestă nivelul de cunoaștere a limbii Engleze.

Dosarul de candidatură pentru profesorii paticipanți la job-shadowing va cuprinde:

 • Copie a cărții de identitate;
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 • Scrisoare de intenție datată și semnată
 • CV-europass (Copie după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV;
 • Adeverință/ decizie de numire, care atestă atribuțiile manageriale în unitatea de învățământ sau inspectorat (inspector, director, director adjunct, șef de catedră)
 • Adeverință/ certificat care atestă nivelul de cunoaștere a limbii Engleze.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină doar documente relevante care să dovedească îndeplinirea criteriilor de selecție.

Dosarele de candidatură se depun de către candidații la secretariatul școlii (cu număr de înregistrare) până la data de 9 octombrie 2015, ora 12.00.

La finalizarea evaluării tuturor dosarelor de candidatură, se realizează ordonarea descrescătoare a scorurilor obținute de candidați.

Candidații pot solicita reevaluarea dosarului de candidatură (pentru Etapa I – Criterii administrative eliminatorii I pentru Etapa II – Criterii de selecție Evaluarea dosarului) în termen de 24 de ore de la transmiterea rezultatului etapei respective.

Comisia de selecție planifică susținerea interviurilor și anunță data, locul și ora la care candidații sunt invitați să se prezinte pentru susținerea interviului (numai pentru candidații care au obținut punctaje egale, pentru departajare).

Interviul este organizat în vederea obținerii clarificărilor necesare luării unei decizii privind selecția și are în vedere confirmarea de către candidați a cunoștințelor și competențelor precizate în CV și scrisoarea de intenție. Pentru a fi selectați, candidații trebuie să fie declarați admiși.

Rezultatul interviului nu poate fi contestat.

Pentru cazul în care nu este necesar să fie organizat interviu, sunt declarați reușit și selectați în vederea ocupării posturilor scoase la concurs candidații care au fost declarați admiși în urma evaluării Etapei II – Evaluarea dosarului și au obținut primele punctaje (în ordine descrescătoare);

Pentru cazul în care este necesar să fie organizat interviu, sunt declarați reușit și selectați în vederea ocupării posturilor scoase la concurs candidații care au fost declarați admiși în urma evaluării Etapei II – Evaluarea dosarului și au fost admiși în urma susținerii interviului.

Rezultatele finale vor fi anunțate cel târziu în data de 15 octombrie 2015, ora 12.00, la secretariatul școlii, pe site-ul școlii (https://colegiuleconomictargoviste.wordpress.com ) și pe pagina de facebook a colegiului.

   

ANEXA 1

Declaraţie de consimţământ

Subsemnatul/a………………….………………………………., identificat/ă cu actul de identitate seria …………, nr. ……………..,CNP…………….…………………………cu domiciliul în localitatea…………………………………. …………………………………….……………., str. …..………………………………………………………… nr. ……….. bl. …….., sc. ………, ap. ………, sectorul/judeţul …………………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004.

Data:

Nume si prenume:

Semnătură,

ANEXA 2

 1. A) Etapa I – Criterii eliminatorii – Elevi
Nr. crt. Criteriu Punctaj Dovezi
Dosarul de candidatură a fost depus în termen Admis / Respins Nr de înregistrare secretariat
Copie a cărții de identitate; Admis / Respins Copie a cărții de identitate;
Scrisoare de intenție Admis / Respins Scrisoare de intenție datată și semnată
CV-europass (Copie după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV; Admis/ Respins CV-europass semnat și datat (Copie după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV;
Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Admis / Respins Declarație semnată și datată la dosarul de candidatură
Recomandare profesor diriginte Admis / Respins Recomandare datată, semnată și înregistrată
Scrisoare de intenție datată și semnată Admis / Respins Scrisoare de intenție semnată și datată
Rezultatele la testul psihologic realizat de consilierul scolii Admis/ Respins Fișa de evaluare psihologică semnată de consilierul școlii
 1. A) Etapa I – Criterii eliminatorii – Profesori însoțitori
Nr. crt. Criteriu Punctaj Dovezi
Dosarul de candidatură a fost depus în termen Admis / Respins Nr de înregistrare secretariat
Copie a cărții de identitate; Admis / Respins Copie a cărții de identitate;
Scrisoare de intenție Admis / Respins Scrisoare de intenție datată și semnată
CV-europass (Copie după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV; Admis/ Respins CV-europass semnat și datat (Copie după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV;
Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Admis / Respins Declarație semnată și datată la dosarul de candidatură
Adeverință care prezintă calitatea de profesor la clasa a XI-a, a profilului pentru care sunt selectați elevii participanți la mobilitate; Admis / Respins Adeverință datată, semnată și înregistrată
Scrisoare de intenție datată și semnată Admis / Respins Scrisoare de intenție semnată și datată
Adeverință/ certificat care atestă nivelul de cunoaștere a limbii Engleze. Admis/ Respins Adeverință/ certificat care atestă nivelul de cunoaștere a limbii Engleze.
 1. A) Etapa I – Criterii eliminatorii – Profesori job-shadowing
Nr. crt. Criteriu Punctaj Dovezi
Dosarul de candidatură  a fost depus în termen Admis / Respins Nr de înregistrare secretariat
Copie a cărții de identitate; Admis / Respins Copie a cărții de identitate;
Scrisoare de intenție Admis / Respins Scrisoare de intenție datată și semnată
CV-europass (Copii după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV; Admis/ Respins CV-europass semnat și datat (Copii după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV;
Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Admis / Respins Declarație semnată și datată la dosarul de candidatură
Adeverință/ decizie de numire, care atestă atribuțiile manageriale în unitatea de învățământ sau inspectorat (inspector, director, director adjunct, șef de catedră) Admis / Respins Adeverință datată, semnată și înregistrată/ decizie de numire
Scrisoare de intenție datată și semnată Admis / Respins Scrisoare de intenție semnată și datată
Adeverință/ certificat care atestă nivelul de cunoaștere a limbii Engleze. Admis/ Respins Adeverință/ certificat care atestă nivelul de cunoaștere a limbii Engleze.

 

ANEXA 3

 Etapa II – Criterii de selecție – evaluarea dosarului – profesori job-shadowing

Criteriu Scor

(0 – deloc; 4 – grad maxim de acoperire a criteriului)

Scor obținut Observații
1.     Experiență în management (inspector, director, director adjunct, sef de catedra, consilier educativ) 1: 5-10 ani

2: 10-15 ani

3: peste 15 ani

2.     Experiențe în activități de tip proiect cu finanțare externă – 0 – 0 activitati

– 1 – 1 activitate

– 2 – minim 2 activitati

– 3 – 3 sau mai multe proiecte

3.     Experiență în utilizarea de medii virtuale de colaborare si platform open sourse (Moodle, MOOC) – 0 – nu

– 4 – da

Scor total: Minim: 0 – Maxim: 10    

 

Etapa II – Criterii de selecție – evaluarea dosarului – profesori însoțitori

Criteriu Scor

(0 – deloc; 4 – grad maxim de acoperire a criteriului)

Scor obținut Observații
1.     Vechimea în cariera didactică: 1: 5-10 ani

2: 10-15 ani

3: peste 15 ani

2.     Experiențe relevante pentru stimularea simțului pentru inițiativă și antreprenoriat (activități de tip FE, participare la târguri ale FE, activități de tip job-shadow organizate impreună cu angajatorii s.a.) – 0 – 0 activitati

– 1 – 1 activitate

– 2 – minim 2 activitati

– 3 – 3 sau mai multe activități

3.     Experiență în lucrul cu angajatorii (colaborare cu agenți economici în cadrul activităților de instruire practică) – 0 – nu

– 4 – da

Scor total: Minim: 0 – Maxim: 10    

 Etapa II – Criterii de selecție – evaluarea dosarului – elevi

Criteriu Scor

(0 – deloc; 4 – grad maxim de acoperire a criteriului)

Scor obținut Observații
1.     Media de absolvire a clasei a X-a 0: mai mică de 9.00

2: între 9.00 și 9.30

3: peste 9.30

2.     Experiențe relevante pentru spiritul de inițiativă și antreprenoriat (participare activă, dovedită la activități de tip FE, participare la târguri ale FE, activități de tip job-shadow s.a) – 0 – 0 activitati

– 1 – 1 activitate

– 2 – minim 2 activitati

– 3 – 3 sau mai multe activități

3.     Conduită civică ireproșabilă (nota la purtare) – 0 – sub nota 10

– 4 – nota 10

Scor total: Minim: 0 – Maxim: 10    

 

Carmen Rădulescu

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

informatie

Această înregistrare a fost postată la octombrie 2, 2015 de în ANUNȚURI, KA102_Mobilitățile transnaționale pentru învățare.
%d blogeri au apreciat asta: