Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

Anunț selecție participanți proiect More cultures-one European Identity acronym MC-1EI – 2017-1-TR01-KA219-046116_5

ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI
Nr. 2352/25.09.2017

 Anunț selecție participanți – în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Parteneriate strategice între școli – CONTRACT NUMĂRUL 2017-1-TR01-KA219-046116_5
Titlul proiectului: More cultures-one European Identity acronym MC-1EI
Perioada de desfășurare: 01.09.2017 și 31.08.2019
Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște anunță organizarea selecției pentru:
§ Completarea echipei de implementare a proiectului – 5 cadre didactice
§ Completarea grupului țintă elevi – 30

 

Proiectul este implementat în parteneriat cu:
§ AYVACIK ATATURK ORTAOKULU, Ayvacik, Turcia – coordonatorul proiectului
§ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA– Avola, Italia
§ ZESPOL SZKOL  PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II–  Krynica-Zdroj, Polonia
§ SIAULIU PROFESINIO RENGIMO CENTRAS–Siauliai, Lituania
§ 5o GENIKO LYKEIO PETROUPOLIS– Petroupoli, Grecia
Obiectivul general al proiectului vizează redescoperirea valorilor culturale etnografice și gastronomice din zonele geografice în care sunt situate organizațiile implicate în proiect și răspândirea acestor valori la nivel european pentru a promova practicile inovative în domeniul educației, instruirii și tineretului prin metode de învățare personalizate, învățare prin colaborare și gândire critică. Proiectul vizează producerea unor efecte pozitive pe termen lung în școlile partenere cu privire la educația elevilor, inovație, schimb de experiență.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor de a lucra într-un cadru formal/non-formal pentru 48 de profesori prin schimburi de bune practici, transfer de metode inovative, învățare prin colaborare și muncă de echipă;
 • îmbunătățirea rezultatelor școlare și prevenirea abandonului școlar timpuriu pentru 180 de elevi prin promovarea învățării prin colaborare și gândirii critice în studierea tradițiilor și obiceiurior specifice fiecărei țări și prin creșterea stimei de sine;
 • creșterea capacității celor 6 țări participante în a oferi o educație de calitate tuturor elevilor, inclusiv celor provenind din grupuri dezavantajate, și dezvoltarea unui comportament bazat pe înțelegerea valorilor, respectului și toleranței pentru alte culturi, prin consolidarea dimensiunii europene a educației și procesului de instruire;
 • dezvoltarea profesională a 48 de profesori, prin utilizarea unor practici inovatoare, învățarea prin colaborare, gândire critică, folosind TIC și resurse educaționale deschise;
 • dezvoltarea abilităților de comunicare într-o limbă străină;
 • dezvoltarea cetățeniei europene active, bazată pe valori ca înțelegere, respect și toleranță pentru alte culturi.

Beneficiari direcți: 180 de elevi, din care 30 de elevi cu oportunități reduse (în vârstă de 13-18 de ani) și 48 de profesori din școlile partenere în proiect.

Proiectul se adresează elevilor și profesorilor Colegiului Economic Ion Ghica, Târgoviște:
§ 5 cadre didactice – echipa de implementare a proiectului – care, împreună cu echipa de management vor asigura condițiile optime de implementare ale proiectului.

 • 30 elevi, clasele a IX-a și a X a– care vor participa la toate activitățile proiectului la nivel local în vederea atingerii obiectivelor asumate prin parteneriat. Dintre aceștia, în funcție de rezultate, vor fi aleși elevii care vor participa la mobilitățile transnaționale.

Dosarul de candidatură pentru elev, grup țintă în proiect conține următoarele documente :

 • Copia cărții de identitate.
 • Declarație privind consimțământul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Declarație privind acceptul pentru postarea imaginii proprii în cadrul activităților derulate în proiect.
 • Eseu motivațional redactat în limba engleză (cel puțin jumătate de pagină) cu argumentarea interesului pentru participarea la activitățile proiectului. (Se va încărca în format word)

Rezultatele selecției – Etapa I (evaluarea formală a dosarelor de candidatură) se vor afișa pe site-ul școlii, avizier și grupul facebook al școlii în data de 2 octombrie 2017. Rezultatele pot fi contestate în termen de 24 de ore de la transmiterea rezultatului etapei respective.

Elevii declarați admiși vor intra în următoarele etape de evaluare:

 • Evaluarea calitativă a dosarului de candidatură;
 • Interviu (pentru evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză – minim B1)-vineri, 6 octombrie, ora 13.00.

Rezultatele după cele două probe se vor afișa în 9 octombrie 2017, ora 12.00. Rezultatele pot fi contestate  în termen de 24 de ore de la transmiterea rezultatului.

Dosarele de candidatură trebuie să conțină doar elemente care să susțină participarea în cadrul proiectului.

Toate dosarele de candidatură se încarcă în format electronic (scanat) până la data de 27.09. 2017, ora 21.00, la următoarea adresă https://goo.gl/forms/reJK9QDEaY6lqZfr2

Nu sunt admise dosare in format fizic (print)!!!
Dosarul de candidatură al profesorului din echipa de implementare va conține următoarele documente:

 • Copie a cărții de identitate.
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • CV-europass model 2017 https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose cu documente care să susțină participarea în cadrul proiectului.
 • Adeverință care să ateste experiența în proiecte europene tip parteneriate între școli (Erasmus +).
 • Adeverință care să ateste participarea la cursuri privind educația non-formală.
 • Eseu în limba engleză (2 pagini) cu titlul: The Role of National Culture in the Development of the European Identity. (Eseul se încarcă în format word)
 • Adeverință/Certificat care să ateste nivelul de cunoaștere a limbii engleze.

 

Evaluarea dosarelor de candidatură pentru PROFESORI se realizează după cum urmează:

Etapa I – Criterii eliminatorii (depunerea în termen a dosarului de candidatură și existența tuturor documentelor precizate în apel). Toate documentele se depun în format electronic (scanate) prin formularul de înscriere de tip FORM.

Etapa II – Evaluarea dosarului

Etapa III –Interviu

Este recomandabil ca profesorii din echipa de implementare să aibă abilități organizatorice și manageriale, disponibilitate pentru lucru în echipă și program prelungit, competențe IT.
Dosarele de candidatură trebuie să conțină doar documente RELEVANTE care să dovedească îndeplinirea criteriilor de selecție.

Toate dosarele de candidatură se încarcă în format electronic (scanat) până la data de 27.09. 2017, ora 21.00, la următoarea adresă https://goo.gl/forms/an1C0vYOcBXZPG6o1

Nu sunt admise dosare in format fizic (printat)!!! (persoană de contact – coordonator proiect –Timofte Mihaela).
La finalul activității de selecție vor fi afișate rezultatele obținute în ordine descrescătoare a punctajelor obținute.

Contestațiile se primesc în 24 de ore de la data afișării rezultatelor, lista finală a participanților la proiect fiind afișată în maxim 2 zile de la prima afișare, dar nu mai târziu de  4.10.2017, ora 16:00.

Dacă există punctaje egale pentru candidaturile scoase la selecție se va organiza un interviu în limba engleză pentru departajare.

Rezultatul interviului nu poate fi contestat!

Pentru cazul în care nu este necesar să fie organizat interviu, sunt declarați reușit și selectați în vederea ocupării posturilor scoase la concurs candidații care au fost declarați admiși în urma evaluării Etapei II – Evaluarea dosarului și au obținut primele punctaje (în ordine descrescătoare);

Pentru cazul în care este necesar să fie organizat interviu, sunt declarați reușit și selectați în vederea ocupării posturilor scoase la concurs candidații care au fost declarați admiși în urma evaluării Etapei II – Evaluarea dosarului și au fost admiși în urma susținerii interviului.

Coordonator proiect,

Timofte Mihaela

ANEXA 1
Declarație de consimțământ
Subsemnatul/a………………….………………………………., identificat/ă cu actul de identitate seria …………, nr. …………….., CNP…………….…………………………cu domiciliul în localitatea………………………….…………………………………….……………., str. …..………………………………………………………… nr. ……….. bl. …….., sc. ………, ap. ………, sectorul/judeţul …………………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004.

 

Data:
Nume si prenume:

Semnătură,

ANEXA  2

 

Declarație privind acceptul pentru postarea imaginii proprii în cadrul activităților derulate în proiect

 

Subsemnatul/a………………….………………………………., identificat/ă cu actul de identitate seria …………, nr. …………….., CNP…………….…………………………cu domiciliul în localitatea………………………….…………………………………….……………., str. …..………………………………………………………… nr. ……….. bl. …….., sc. ………, ap. ………, sectorul/judeţul …………………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord cu postarea pe site-ul/facebook -ul proiectului a fotografiilor realizate în cadrul activităților de proiect.

 

 

Data:
Nume si prenume:

Semnătură,

 

 

Anexa 3 a

 1. A) Etapa I – Criterii eliminatorii – Profesori grup țintă
Nr. crt. Criteriu Punctaj Dovezi
Dosarul de candidatură a fost depus în termen Admis / Respins  Data înregistrării  în platformă
Copie a cărții de identitate; Admis / Respins Copie a cărții de identitate (scan)
Eseu în limba engleză-The Role of National Culture in the Development of the European Identity Admis / Respins Eseu (format word)
CV-europass model 2017 https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose (Copii după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV; Admis/ Respins CV-europass semnat și datat pe modelul prezentat (Copii după documente care atestă activitatea specifică, relevantă pentru prezenta procedură de selecție), anexe la CV (scan)
Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Admis / Respins Declarație semnată și datată la dosarul de candidatură (scan)
Adeverință care prezintă experiența în derularea de proiecte; Admis / Respins Adeverință datată, semnată și înregistrată la secretariat (scan)
Dovezi care să ateste participarea la cursuri privind educația non-formală; Admis / Respins Certificate, adeverinte, diplome care sa ateste participarea la cursuri (scan)
Adeverință/ certificat care atestă nivelul de cunoaștere a limbii Engleze. Admis/ Respins Adeverință/ certificat care atestă nivelul de cunoaștere a limbii Engleze (scan)

 

Anexa 3 b

 1. A) Etapa I – Criterii eliminatorii – Elevi grup țintă
Nr. crt. Criteriu Punctaj Dovezi
Dosarul de candidatură a fost depus în termen Admis / Respins  

Data inscrisă în tabelul excel de înregistrare a datelor.

Copie a cărții de identitate; Admis / Respins Copie a cărții de identitate (scan)
Eseu motivațional redactat în limba engleză cu argumentarea interesului pentru participarea la activitățile proiectului Admis / Respins Eseu motivațional redactat în limba engleză (format word)
Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Admis / Respins Declarație semnată și datată la dosarul de candidatură (scan)
Declarație privind acceptul pentru postarea imaginii proprii în cadrul activităților derulate în proiect. Admis / Respins Declarație semnată și datată la dosarul de candidatură (scan)

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

informatie

Această înregistrare a fost postată la septembrie 25, 2017 de în ANUNȚURI, More cultures-one European Identity (MC-1EI) - 2017-1-TR01-KA219-046116_5, Noutăți.
%d blogeri au apreciat asta: